Αναβολή του μαθήματος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 11-01-2018

Το μάθημα

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

του Ζ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 12/01/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία