“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 13-10-2017

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ν.4452/2017(Α΄17), άρθρο 31, παρ.3, ορίζεται ότι:

« Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83)».

«Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β΄3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.» Ως εκ τούτου, οι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016(Α΄21).

Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί ανακαλούνται και πρέπει να επιστραφούν στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν.

 

Από τη Γραμματεία

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 13-10-2017

Δομές Δεδομένων / Εργαστήριο
Παρακαλούνται οι Φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στο Εργαστήριο και στα Τμήματα της Τρίτης,
να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο eclass (
http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/?course=INFS179) και να ενημερωθούν σε ποιο τμήμα
θα συμμετάσχουν.
Τα Τμήματα της Δευτέρας θα λειτουργήσουν όπως έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Οι Διδάσκοντες

 

                                                                                                                                

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα  «Ασκήσεις Φυσικής» του Α΄ εξαμήνου από την Πέμπτη 12-10-2017,

θα χωριστεί σε δύο τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα από 15:00-16:30 θα είναι οι φοιτητές από τον Αγγελάκη έως και τον Μεϊμάρη.

Στο δεύτερο τμήμα 16:30-18:00 θα είναι οι φοιτητές από τον Μινάρδο έως τον Ψιλογιάννη.

                                                                                                                       Από τη Γραμματεία

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα

«Τεχνολογίες Λογισμικού»

του Ε΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 11-10-2017,

λόγω κωλύματος της Διδάσκουσας.

                                                                                                          Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT